Nieuws exploitatie centrum

[LAATSTE UPDATE: 24 april 2020] In de laatste vier maanden van 2019 kwam de Alphense racketsport regelmatig in het nieuws. De aanleiding was gelegen in de verlieslatende exploitatie van het tenniscentrum in z’n huidige context, mede als gevolg van de ontwikkelingen in de tennissport van de afgelopen jaren. Na intensief overleg tussen de gemeente, de tennisverenigingen en SAT is in de raadsvergadering van 12 december 2019 tot een scenario besloten waarin alle partijen zich konden vinden.

Wat zijn de hoofdpunten van dit besluit:

 • SAT draagt de eigendommen van grond en opstallen van het complex Nieuwe Sloot over aan de gemeente;
 • SAT (BV Nieuwe Sloot) blijft de exploitatie van het indoor Tenniscentrum incl. squash en outdoor padelbaan verzorgen
 • De tennisverenigingen TEAN, Nieuwe Sloot en Aarlanderveen gaan hun buitenbanen direct van de gemeente huren en zullen verder geheel zelfstandig opereren.

In het eerste kwartaal van 2020 wordt invulling gegeven aan de implementatie c.q. transitie naar de nieuwe situatie.

Tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot:

De verandering in de behoefte van racketsporters vraagt om een herziening van het aanbod en de exploitatie van het centrum. Er is een overcapaciteit aan tennisbanen ontstaan en een toenemende vraag naar met name padel faciliteiten. Om een haalbare en toekomstbestendige exploitatie van het centrum te kunnen neerzetten dat inspeelt op de vraag zullen er aanpassingen plaatsvinden. Onderdeel daarvan vormt dat gemeente de buitenbanen direct gaat verhuren aan TV Nieuwe Sloot zonder tussenkomst van het centrum. In de besluitvorming van december 2019 wordt uitgegaan van een compacter buitentennispark.

Voorheen nam het centrum voor een substantieel deel de organisatie, de opbrengsten en de kosten voor de exploitatie horende bij een tennisvereniging voor haar rekening. Met de verzelfstandiging van de tennisvereniging Nieuwe Sloot komt er een einde aan deze constructie tussen centrum en vereniging.

Ook voor wat betreft de binnenbanen is er sprake van een overcapaciteit. Het betreft 1 hal, 3 banen. Om in te kunnen spelen op de vraag naar padel wordt 1 hal van het centrum omgevormd tot een padel hal met 4 padelbanen. Er blijven 9 binnen tennisbanen beschikbaar waarvan de bezettingsgraad weer op een goed niveau komt. Met de aanleg van de vier extra padelbanen wordt invulling gegeven aan de landelijk sterk groeiende animo voor de sport padel.

De exploitatie van het centrum omvat naast tennis binnen en padel verder de verantwoordelijkheid over tevens squash en de horecavoorziening. Ondanks de landelijk afgenomen animo voor squash, heeft de squash afdeling binnen het centrum het afgelopen decennium op een zeer stabiel niveau geacteerd. De tien squashbanen hebben door de grote regionale aantrekkingskracht een prima bezetting.

De gemeente en complex Nieuwe Sloot:

De gemeente is per 31 maart 2020 eigenaar geworden van de grond en opstallen van het complex Nieuwe Sloot. De gemeente wil in de komende jaren (gefaseerd) overgaan tot woningbouw, waarbij rekening wordt gehouden met het maatschappelijk belang van de sport en de omgeving. De gemeente verhuurt de sportvoorzieningen aan de exploitant (SAT/BV Nieuwe Sloot) van het centrum en aan TV Nieuwe Sloot voor de buiten tennisbanen. Als eigenaar/verhuurder zal de gemeente het eigenaars deel van het onderhoud van de opstallen voor haar rekening nemen.

Tijdens de uitwerking van de plannen zal aan vele vraagstukken invulling worden gegeven. Voor regelmatig gestelde vragen waarop reeds een antwoord gegeven kan worden, is een Q&A opgesteld. Heb je ook een vraag? Stuur deze naar info@nieuwesloot.nl Indien je vraag door het centrum al beantwoord kan worden, voegen we hem toe aan de lijst met Q&A’s.

Q&A over complex Nieuwe Sloot

Het sportaanbod van het centrum:

Welke invloed hebben de veranderingen op:

 • Zomerabonnementen
  Ook in 2020 kan er buiten getennist worden met het zomerabonnement. Het aantal beschikbare banen wordt uiterlijk in maart 2020 vastgesteld. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst (zie compact tennispark) TV Nieuwe Sloot de enige aanbieder van buiten tennis wordt. De wensen van de ongebonden tennisser worden bij eventuele wijzigingen meegenomen.NOOT: per 2020 zal de zomerabonnementhouder gedurende het indoor (!) zomerseizoen tegen 50% van het op dat moment geldende tarief binnen een baan kunnen huren.
 • Zomercontracten
  Ook in 2020 kan er nog buiten getennist worden op een contractbaan van het centrum. Het zomercontract wordt sinds 2013 uitsluitend aan bestaande contractanten aangeboden. Indien TV Nieuwe Sloot in de toekomst (zie compact tennispark) de enige aanbieder van outdoor tennis wordt, komt het zomercontract naar alle waarschijnlijkheid te vervallen.
 • Winterabonnement
  Ook in de winter van 2020/2021 kan van 1 november tot 1 april 2021 het winterabonnement worden afgenomen. Indien TV Nieuwe Sloot in de toekomst (zie compact tennispark) de enige aanbieder van outdoor tennis wordt, zal het aanbod worden heroverwogen.
 • Squash
  De veranderingen hebben geen invloed op het squashaanbod. Tijdens de gesprekken over de uitwerking van het raadsbesluit zal verduurzamen van de verlichtingssystemen van het centrum op de agenda staan. Op welke termijn de aanleg van LED verlichting op de squashbanen aan de orde zou kunnen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De gemeente zal als eigenaar/verhuurder van het pand het eigenaars deel van het onderhoud voor haar rekening nemen. Uit de demarcatie moet duidelijk worden op welke termijn de nodige verbeteringen aan de squashbanen uitgevoerd kunnen worden.
 • Racketlon/Badminton
  De veranderingen hebben geen invloed op het racketlonaanbod. In verband met de verwachte aanleg van padelbanen in hal 1, zullen de drie badmintonvelden in hal 2 worden uitgerold.
 • Padel
  De uitwerking van het plan behelst de aanleg van vier padelbanen in de eerste tennishal. Met de aanleg van de vier extra padelbanen geeft het centrum antwoord op de landelijk sterk groeiende animo voor de sport padel. Tijdens de gesprekken over de uitwerking van het raadsbesluit zal blijken op welke termijn op vier indoor padelbanen gespeeld kan worden.
 • Tennis binnen (zomer)
  Het aantal beschikbare indoor banen zal naar verwachting komende zomer naar negen gereduceerd worden (zie padel). Van 13 april tot en met 13 september zullen twee van deze negen banen voor andere sporten worden ingericht. Tijdens de gesprekken over de uitwerking van het raadsbesluit zal verduurzamen van de verlichtingssystemen van het centrum op de agenda staan. Op welke termijn de aanleg van LED verlichting in de tennishallen 2 en 4 aan de orde zou kunnen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De gemeente zal als eigenaar/verhuurder van het pand het eigenaars deel van het onderhoud voor haar rekening nemen. In de komende periode zal naar verwachting ook duidelijk worden of en op welke termijn het tapijt van hal 2 vervangen zal worden door Plexipave, de ondergrond waar ook in hal 3 en 4 op gespeeld wordt.
 • Tennis binnen (winter)
  Het aantal beschikbare indoor banen zal in het winterseizoen 2020-2021 naar negen gereduceerd worden (zie padel). De wintercontractanten van 2019-2020 is in april weer de optie geboden worden om ook in het nieuwe seizoen 2020-2021 wekelijks te kunnen tennissen.

Compact tennispark en woningbouw:

Als eigenaar van de gehele locatie Nieuwe Sloot zal de gemeente plannen gaan ontwikkelen voor de herinrichting van de locatie. Dit zal vermoedelijk bestaan uit het herinrichten van het buitentennis naar een compactere vorm en de (gefaseerde) realisatie van woningbouw. De omvang en termijn van de realisatie is nu nog onbekend.

Andere vragen die ons bereikten:

Kan er sprake zijn van uitbreiding van outdoor padelbanen?

 • De aanleg van extra padelbanen outdoor is tijdens de gesprekken met de gemeente niet aan de orde gekomen. De exploitant van het centrum heeft wel de wens om (op termijn) padel outdoor met minimaal één baan uit te breiden.

Is het noodgebouw van het Scala College verwijderd ten behoeve van de voorgenomen realisatie van woningen na herinrichting van het tennispark?

 • Nee, dit staat er los van. De gemeente heeft -voor zover ons bekend is- op korte termijn geen plannen voor de vrijgekomen grond.

Zorgt de impact van de coronacrisis voor enige mate van onzekerheid over de continuïteit van het sportaanbod van het tenniscentrum voor komende seizoenen?

 • Nee, de gemeente en SAT hebben in een tijdelijke beheerovereenkomst – samen met het belang van de medewerkers van het tenniscentrum – de continuïteit van de sportaanbod bij het tenniscentrum (en ook de tennisverenigingen TEAN, TVNS en TC Aarlanderveen) voorop gesteld.
Alle Sponsors Alle Acties