De TENNISVERENIGING

Tennisvereniging Nieuwe Sloot maakt tussen 1 april en 1 november gebruik van 9 tennisbanen buiten. De vereniging telt ongeveer 750 leden in 3 leeftijds-categorieën. De tennisvereniging organiseert diverse toernooien voor haar leden. De jeugdcommissie, de technische commissie en de activiteitencommissie zorgen voor een gevarieerd programma verspreid over het seizoen.


Constructie Tenniscentrum en Tennisvereniging

Uit verschillende bronnen is vernomen dat er behoefte bestaat aan inzicht in de (financiële) verhoudingen tussen het tenniscentrum Nieuwe Sloot en de Tennisvereniging Nieuwe Sloot. Dat wordt met name ingegeven door het feit dat de contributie wordt geïnd door het tenniscentrum en niet door de tennisvereniging.

We zullen trachten hier wat helderheid in te brengen.

Ruim 35 jaar geleden is door de Stichting Alphens Tennispark (SAT, opgericht in 1948), die ook het park Tean (en sinds ca. 10 jaar ook het park Aarlanderveen) beheert, het initiatief genomen om een racketsportcentrum met binnen-en buitenbanen te realiseren in Alphen aan den Rijn. Daartoe is in 1981 de BV Tenniscentrum Nieuwe Sloot opgericht, waarvan de Stichting als bevoegd bestuurder optreedt en 100% aandeelhouder is.

Voor de toen noodzakelijke zeer forse (of miljoenen)investering moest gebruik gemaakt worden van bankleningen (met gemeentegarantie). Daarbij werd uiteraard een verantwoorde en gezonde exploitatie nagestreefd, waarbij de tarieven (contributies) voor met name de leden van de nieuw op te richten tennisvereniging Nieuwe Sloot, op een vergelijkbare hoogte zouden liggen met die bij andere verenigingen in Alphen aan den Rijn en omgeving.

Om het geheel te kunnen realiseren werd onder andere gebruik gemaakt van diverse, in die tijd geldende, fiscale-en investeringsregelingen. Daarbij moest de gehele exploitatie (inkomsten en uitgaven rondom het gehele complex) financieel via de opgerichte BV lopen.

Daardoor kon de BTW op de investeringen worden verrekend en kon het geheel, ook door de ontvangen (WIR-en SIR-) investeringspremies, op verantwoorde wijze worden gefinancierd. Het complex kwam in fasen tot stand, waarbij hal 3 en 4 in latere jaren werden gerealiseerd.

Het gevolg van de (noodzakelijke) constructie was dat alle inkomsten onder de verantwoording van de BV vielen. Dat betrof derhalve, behalve de verhuur van de binnenbanen en alle squashactiviteiten, ook de contributie van de leden van de tennisvereniging, die het merendeel van de buitenbanen ging gebruiken.

Daardoor heeft de vereniging niet de directe zorg (en kosten) voor de ledenadministratie en alles wat daarvoor (ook ten opzichte van de KNLTB) noodzakelijk is. Die administratie wordt geheel (inclusief de contributienota’s en de inning daarvan) door de BV verzorgd. Uiteraard heeft de vereniging wel belang bij een goede (informatie uit die) ledenadministratie.

De vereniging mist daardoor aan de ene kant de inkomsten uit de contributie, maar heeft aan de andere kant ook geen huisvestingslasten voor de (buiten) banen (huur etcetera).
Alle exploitatiekosten van het centrum (personeelskosten, onderhoud, gas, water, licht, belastingen, verzekeringen, enzovoort) komen ten laste van de BV en vallen onder de verantwoordelijkheid van (de manager van) het centrum (en uiteindelijk van de SAT).

De vereniging ontvangt vanaf het begin van het tenniscentrum jaarlijks een bijdrage voor de (organisatie van) verenigingsactiviteiten, met name in het zomerseizoen op de buitenbanen.
Die bijdrage is gebaseerd op een globaal aantal leden van de vereniging en het gebruik van het afgesproken aantal buitenbanen (thans 11). Tot voor enkele jaren was die bijdrage (periodiek) vastgesteld op een vast bedrag. Tegenwoordig wordt dit bedrag jaarlijks aangepast met het zelfde percentage als waarmee de contributies van de tennisvereniging worden aangepast. De verantwoording van de besteding van dit bedrag vindt elk jaar plaats door de penningmeester van de tennisvereniging tijdens de Algemene Ledenvergaring (ALV).

De jaarlijkse contributies worden vastgesteld door de tennisvereniging (ALV) in nauw overleg met de SAT (waar ook de tennisverenigingen Nieuwe Sloot en TEAN in het bestuur vertegenwoordigd zijn).

De horecavoorziening binnen Nieuwe Sloot werd door de BV tot voor enkele jaren verpacht aan derden. Sinds 2012 wordt deze horeca, financieel administratief als een apart bedrijf, onder de verantwoordelijkheid van de BV gerund.

Binnen het complex maakt de (zelfstandige) tennisschool gebruik van bepaalde faciliteiten op basis van afspraken met de BV.

Naast Tennisvereniging Nieuwe Sloot bestaat er een Sponsorstichting Nieuwe Sloot. Deze stichting beheert de ontvangen sponsorgelden en zorgt voor voldoende sponsoren van de tennisvereniging.

Het jaarlijks nadelig saldo van het ‘Open tennistoernooi’ wordt afgedekt door de Sponsorstichting. Ook worden incidenteel bedragen ontvangen voor bijzondere activiteiten (vooral gericht op het aantrekken en behouden van de jeugd).

Het bestuur van de tennisvereniging hoopt met deze uitleg wat duidelijkheid gebracht te hebben in deze toch wel speciale constructie. Mochten er desondanks toch nog vragen zijn, schroom dan niet en spreek een van de bestuursleden daarvoor aan.

Het bestuur

 

 

st3_mask_logo
De Hoorn  tuijn-125-jaar
logo Fysio Alphen