Algemene voorwaarden

Lidmaatschapsreglement en voorwaarden Racketsportcentrum Nieuwe Sloot

Artikel 1: Lidmaatschap

 1. Dit lidmaatschapsreglement is van toepassing op alle lidmaatschappen welke Racketsportcentrum Nieuwe Sloot (hierna te noemen: het Centrum) aanbiedt.
 2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 3. Leden verplichten zich melding te maken van wijzigingen van omstandigheden, waardoor niet meer wordt voldaan aan specifieke voorwaarden van het lidmaatschap, als wel van gewijzigde NAW- en bankgegevens.

Artikel 2: Aanmelding

 1. Aanmelding voor een lidmaatschap geschiedt door het volledig online invullen van het inschrijfformulier via nieuwesloot.baanreserveren.nl
 2. Aanmelding voor lidmaatschap van jongeren in de leeftijd tot 18 jaar dient door de wettelijke vertegenwoordiger te geschieden.
 3. Het lidmaatschap en betalingsverplichting vangen aan per startdatum van het lidmaatschap zoals aangegeven op het inschrijfformulier.
 4. Als de deelnemer zich d.m.v. de in artikel 2 genoemde procedure heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in het privacy beleid.

Artikel 3: Lidmaatschapsgeld

 1. Bij het aangaan van een lidmaatschap zijn GEEN inschrijfkosten verschuldigd.
 2. De lidmaatschapsgelden worden voorafgaand aan de periode waarover het bedrag verschuldigd is, rond de laatste week van de voorafgaande maand, automatische geïncasseerd van de rekening van het lid, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
 3. Als de afschrijving, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden zal het Centrum de incasso nogmaals aanbieden. Het lid heeft 14 dagen om het dan nog openstaande bedrag te voldoen.
 4. Als het lid na 60 dagen vanaf het ontstaan van de oorspronkelijke schuld nog steeds in gebreke is gebleven, worden de vordering en alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen ineens opeisbaar en overgedragen aan een incassobureau. Alle hieraan verbonden kosten, inclusief binnen- en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van het lid.
 5. Het Centrum is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de toegang tot het Centrum voor een bepaalde periode te blokkeren en/of te ontzeggen, waardoor het gebruik van de faciliteiten niet langer mogelijk is. De verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst blijft van toepassing.
 6. Als er een korting is toegekend is het lid verplicht melding te maken van wijzigingen in omstandigheden die het recht op de korting doen komen te vervallen.
 7. Er wordt geen korting over korting gegeven en kortingen worden niet met terugwerkende kracht verleend.
 8. Wijzigingen in de tarieven worden ten minste één maand voor de incasso gecommuniceerd en/of gepubliceerd.

Artikel 4: Introducé

 1. Leden van het Centrum kunnen tegen betaling een introducé meenemen. Introducés betalen de helft van de baanhuur.
 2. Het lid is gedurende het verblijf in het Centrum verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Een introducé heeft dezelfde rechten en plichten als het lid dat hem/haar vergezelt.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en reglementen van het Centrum.

Artikel 5: Gedragsregels

 1. Van leden en introducés wordt verwacht deugdelijk om te gaan met alle faciliteiten welke worden geboden.
 2. Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van het Centrum, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig dienen te worden vergoed door de desbetreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.
 3. Leden of introducés worden niet toegestaan gebruik te maken van de sportfaciliteiten indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.
 4. Er geldt binnen het gehele Centrum een rookverbod.
 5. Inbreuk op gedragsregels wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement. Het Centrum behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap, door opzegging te beëindigen in een van de onderstaande gevallen:
 • Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en reglementen van het Centrum ernstig en/of herhaaldelijk schendt; hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
 • Na een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap, 60 dagen na vervaldatum van de betaaltermijn nog niet zijn voldaan; de betalingsverplichting vervalt hiermee niet.
 • Als de directie van oordeel is dat een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Leden en of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten.
 2. Het Centrum sluit iedere verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade, ongeval of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf in en rond het Centrum, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de aanwezige sportfaciliteiten.
 3. Wij adviseren het gebruik van kluisjes, echter dit is op eigen risico.
 4. Bij het Centrum is cameratoezicht aanwezig om met deze vorm van toezicht zorg te dragen voor uw veiligheid en die van anderen. Meer specifiek beoogt het cameratoezicht bij te dragen aan het bevorderen van het veiligheidsgevoel van medewerkers en bezoekers, het voorkomen van vandalisme, het tegen diefstal beschermen van eigendommen en goederen van het Centrum, bezoekers en medewerkers.

Artikel 7: Overige zaken

 1. Voor toegang tot de banen dient men zich te melden bij de receptie.
 2. De leden en introducé(s) geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuele leden of introducé(s) te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
 3. De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere moverende redenen zonder dat dit tot vermindering van het lidmaatschap zal leiden. De directie zal trachten de leden vooraf van deze sluiting op de hoogte te brengen.
 4. Leden die gebruik maken van de faciliteiten van het Centrum worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het lidmaatschapsreglement en zich te houden aan de huisregels van het Centrum.
 5. Het Centrum behoudt zicht het recht voor om tarieven, contributies, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. De voorgenomen wijzigingen zullen tenminste één maand van tevoren worden aangekondigd. Aan acties en speciale voorwaarden kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend.
 6. In geval van een eventueel geschil is te allen tijde het Nederlandse recht van toepassing op deze overeenkomst.

Artikel 8: Regels behorende bij squash-lidmaatschappen

 1. Het squashlidmaatschap kent een minimale contractduur vanaf 12 maanden, met uitzondering van het 6 maanden lidmaatschap. Hiervoor geldt een minimale contractduur van 6 maanden.
 2. Zonder opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Na afloop van de genoemde minimale contractduur geldt een opzegtermijn van 1 maand per de eerste van de volgende maand.
 3. Opzegging van een lidmaatschap van het Centrum dient per mail te worden gericht aan de ledenadministratie: ledenadministratie@nieuwesloot.nl
 4. Het contract moet eerst van start zijn gegaan voordat deze opgezegd kan worden.
 5. Bij opzegging wordt na goedkeuring een schriftelijke bevestiging naar het lid verstuurd, waarin wordt vermeld wanneer het contract eindigt.
 6. Het is niet mogelijk om binnen 3 maanden na beëindiging hetzelfde lidmaatschap aan te gaan.
 7. De lidmaatschappen kennen passende reserverings- en annuleringsregels. Zie hiervoor het document huisregels squash op de website www.nieuwesloot.nl